Kolejne spotkanie sieci w dniu 2.03.2018 r. poprowadziła Izabela Lachowska nauczyciel bibliotekarz z PSP w Przewo-dowie we współpracy z koordynatorem sieci Dorotą Karko-wską. Tematem spotkania było wychowanie ku wartościom, otwartość na innych, co wynikało z priorytetów polityki oświatowej państwa. Prelegentka w interesujący sposób przedstawiła zagadnienie, uporządkowała wiedzę uczestników oraz pokazała sposoby pracy z uczniami na różnych pozio-mach nauczania.
Z psychologicznego punktu widzenia wynika, że wartości są przekonaniem o tym, co pożądane i dobre. Wartości stanowią źródło motywacji, przekonań oraz działań. Człowiek ich nie tworzy, gdyż istnieją one niezależnie od niego. My, ludzie odkrywamy je, odczytujemy. Prowadząca przekonywała o tym wykorzystując następujące metody: piramida wartości, bajkoterapia, życie w depozycie, wartościowanie bez oceniania czy quiz.
Zgromadzeni zainspirowani nowymi pomysłami wypracowali scenariusze zajęć koncentrujące się na kodeksie wartości etycznych, wielokulturowości i dostrzeganiu w środowisku szkolnym i pozaszkolnym osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie. Spotkanie dostarczyło nauczycielom inspiracji w poszukiwaniu sposobów mądrego oraz skutecznego wspierania rozwoju moralnego uczniów.