REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU REGIONALNEGO

NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

ZABYTKI POWIATU PUŁTUSKIEGO

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusku.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego.

3. Cele konkursu:
- poznanie walorów dziedzictwa kulturowego i historycznego naszego regionu,

- rozwijanie wśród uczniów umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej,

- promocja Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku.

4. Zadanie konkursowe:

- zebranie materiałów dotyczących najciekawszych obiektów regionalnych,

- zaprojektowanie i wykonanie prezentacji multimedialnej na temat zabytków znajdujących się na terenie powiatu pułtuskiego na nośniku CD/DVD ROM.

5. Szczegóły techniczne:

- prezentację multimedialną należy wykonać w programie Microsoft Office PowerPoint - wersja 97/2003,

- praca konkursowa powinna zawierać maksymalnie 15 slajdów, wyświetlanych nie dłużej niż 15 min,

- zadanie konkursowe powinno być efektem indywidualnej pracy ucznia ( mile widziane własne zdjęcia i teksty),nauczyciel zaś, pełni rolę opiekuna projektu,

- praca konkursowa nie może być wcześniej nagradzana i publikowana.

6. Założenia organizacyjne:

- każdy uczeńmoże być autorem tylko jednej pracy konkursowej,
- pracę należy zakodować dowolnym symbolem na wierzchu płyty oraz dołączyć kopertę (zakodowaną tym samym symbolem) z danymi autora: imię i nazwisko, wiek, klasa, szkoła, jej adres i telefon oraz imię i nazwisko nauczyciela sprawującego nadzór merytoryczny nad projektem.

Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie nagrody głównej oraz dwóch wyróżnień, zaś dla pozostałych osób dyplomy za uczestnictwo.

Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:

  • kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału,
  • poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji informacji,
  • przejrzysty i uporządkowany układ pokazu.

 
Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich prezentacji na stronie internetowej biblioteki.

Termin składania prac mija 30 kwietnia 2012 r.
Prace konkursowe prosimy kierować osobiście lub listownie na adres Biblioteki Pedagogicznej, 06-100 Pułtusk, ul. Staszica 35, I piętro.

Ogłoszenie wyników planowane jest w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek - 8 maja 2012 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 23 692 27 40 w godz. 9.00 – 17.00 lub drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 7. Postanowienia końcowe:

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem konkursu.

 

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:

Kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału.

Poprawność merytoryczna i językowa zamieszczonych w prezentacji informacji.

Kompozycja: przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.

Adekwatność zastosowanych efektów i narzędzi do treści umieszczonych w prezentacji.

Oceny prac, wyboru nagrodzonych oraz wyróżnionych prezentacji dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.