Regulamin międzyszkolnego konkursu regionalnego na prezentację multimedialną

„Świat bez dopalaczy, narkotyków i…”


1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusku.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego.

3. Cele konkursu

  • wyposażenie młodzieży w wiedzę o skutkach zdrowotnych i społecznych zażywania substancji psychoaktywnych i kształtowanie negatywnej postawy wobec nich,
  • zachęcenie uczniów do refleksji nad zdrowym stylem życia,
  • rozwijanie wśród uczniów umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej,
  • wspieranie szkół i nauczycieli w realizacji kierunków oświatowych państwa w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

4. Zadania konkursowe

  • zebranie materiałów dotyczących zagrożeń, jakie niosą ze sobą substancje odurzające,
  • zaprojektowanie i wykonanie prezentacji multimedialnej „Świat bez dopalaczy, narkotyków i…” na nośniku CD/DVD ROM,
  • prace konkursowe powinny kłaść nacisk na niebezpieczeństwa związane z zażywaniem środków psychoaktywnych i prezentować przykłady zdrowego stylu życia.

5. Szczegóły techniczne
-  prezentację multimedialną należy wykonać w programie Microsoft Office PowerPoint – wersja 97/2003,
-  praca konkursowa może zawierać maksymalnie 15 slajdów, wyświetlanych nie dłużej niż 15 minut,
-  zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia.
-  nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu,
-  praca konkursowa nie może być wcześniej nagradzana i publikowana.

6. Założenia organizacyjne
- uczeń może być autorem tylko jednej pracy konkursowej,
- zgłoszona praca powinna zawierać bibliografię,
 pracę należy zakodować dowolnym symbolem na wierzchu płyty oraz dołączyć ODDZIELNĄ kopertę (zakodowaną tym samym symbolem) z danymi autora: imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa i adres szkoły wraz z telefonem oraz imię i nazwisko nauczyciela sprawującego nadzór merytoryczny nad projektem.

Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie nagród dla najlepszych prac oraz pamiątkowych dyplomów dla wszystkich uczestników.

Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:
-  kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału,
-  poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji tekstów,
-  przejrzysty i uporządkowany układ pokazu.

Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich prezentowania na stronie internetowej biblioteki.

Termin składania prac mija z końcem kwietnia 2016 r.

Prace konkursowe prosimy dostarczać osobiście lub listownie na adres Biblioteki Pedagogicznej:
O6-100 Pułtusk, ul. Staszica 35, I piętro.
O terminie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora w maju 2016 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 23 692 27 40 w godz. 8.00 – 17.00 lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Postanowienia końcowe
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)
przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.


UWAGA!!!

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego przestrzeganie, przygotowanie kilku prac bądź niezakodowanie i ujawnienie nazwiska autora będzie jednoznaczne z odrzuceniem pracy przez Komisję Konkursową.