Regulamin konkursu plastycznego

„Lektury szkolne też fajne są…”

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusku.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych powiatu pułtuskiego oraz wychowanków SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku.

Cele konkursu

  • Ÿ   rozwijanie zainteresowań i nawyków czytelniczych dzieci i młodzieży
  • Ÿ   kształtowanie wrażliwości i wyobraźni w odbiorze dzieła literackiego
  • Ÿ   rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności uczniów

Szczegóły techniczne

  • uczniowie wykonują jedną pracę z zastosowaniem dowolnej techniki plastycznej w formacie A3 lub większym,
  • praca konkursowa może być dziełem tylko jednego autora,
  • praca powinna być wykonana samodzielnie, bez zapożyczania cudzych pomysłów. 

Na odwrocie pracy należy umieścić następujące dane: imię, nazwisko i klasę ucznia, imię i nazwisko nauczyciela pełniącego nadzór artystyczny, nazwę i adres  placówki, ponadto autora i tytuł lektury, której praca dotyczy.

Kryteria oceny
Komisja konkursowa będzie oceniała prace pod względem:
•  pomysłowości w ujęciu tematu,
•  walorów artystycznych (z uwzględnieniem estetyki),
•  wykorzystania różnorodnych technik plastycznych.

Postanowienia końcowe:
Do udziału w konkursie można zgłaszać do pięciu prac z jednej placówki, w terminie - do końca marca 2017 r.
Komisja konkursowa wyłoni i nagrodzi trzy najlepsze. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie. Ogłoszenie wyników odbędzie się w kwietniu 2017 r., o czym uczestnicy zostaną wcześniej poinformowani.

Złożone prace przechodzą na własność Organizatora. Będą wyeksponowane w formie wystawki pokonkursowej w siedzibie biblioteki (06-100 Pułtusk, ul. Staszica 35) oraz zaprezentowane na stronie internetowej placówki ( www.bppultusk.edu.pl ).
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że przedstawione prace nie naruszają praw autorskich.