REGULAMIN  MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU REGIONALNEGO

 NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ:

„Myśląc o przyszłości”

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusku.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych powiatu pułtuskiego.
 3. Cele konkursu:
  -  zachęcenie młodzieży do refleksji nad własną przyszłością,
  -  uświadomienie uczniom wartości edukacji i uczenia się,
  -  rozwijanie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej,
  -  wspieranie szkół i nauczycieli realizujących jeden z kierunków polityki oświatowej: kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami i rozwój doradztwa zawodowego.
 4. Zadania konkursowe:
  -  refleksja i przedstawienie wyobrażenia ucznia o drodze do osiągnięcia osobistego sukcesu zawodowego, sportowego etc.,
  -  zaprojektowanie i wykonanie prezentacji multimedialnej „Myśląc o przyszłości…” na nośniku CD/DVD ROM  lub pendrive,
 5. Szczegóły techniczne:
  -  prezentację  multimedialną należy wykonać w programie Microsoft Office PowerPoint.
  -  praca konkursowa może zawierać maksymalnie 15 slajdów, wyświetlanych nie dłużej niż 15 minut,
 6. -  zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia (mile widziane własne zdjęcia i komentarze),
  -  nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu,
  -  praca konkursowa nie może być wcześniej nagradzana i publikowana.
 7. Założenia organizacyjne:
  -  uczeń może być autorem tylko jednej pracy konkursowej,
  -  zgłoszona praca powinna być zaopatrzona wykorzystanym materiałem źródłowym,
  -  pracę należy zakodować dowolnym symbolem na wierzchu płyty oraz dołączyć ODDZIELNĄ kopertę (zakodowaną  tym samym symbolem) z danymi autora: imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa i adres szkoły wraz z telefonem oraz imię i nazwisko nauczyciela sprawującego nadzór merytoryczny nad projektem.

  Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie nagród dla najlepszych prac oraz pamiątkowych dyplomów dla wszystkich uczestników.
  Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:
  -  kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału,
  -  poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji tekstów,
  -  przejrzysty i uporządkowany układ pokazu.
  Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich prezentowania na stronie internetowej biblioteki.
  Termin składania prac mija 11 maja 2019 r.
  Prace konkursowe prosimy dostarczać osobiście lub listownie na adres Biblioteki Pedagogicznej: O6-100 Pułtusk, ul. Staszica 35, I piętro.
  Ogłoszenie wyników planowane jest na przełomie maja i czerwca 2019 r.
  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 23 692 27 40 w godz. 8.00 – 17.00 lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. Postanowienia końcowe:
  Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.
  Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem konkursu.

     UWAGA!!!
Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego przestrzeganie, przygotowanie kilku prac bądź niezakodowanie i ujawnienie nazwiska autora będzie jednoznaczne z odrzuceniem pracy przez Komisję Konkursową.


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
do pobrania w załączniku.