27 marca 2018 r. Pani Karolina Maliszewska z OXFORD UNIVERSITY PRESS szkoliła w Bibliotece Pedagogicznej nauczycieli języka angielskiego na temat egzaminu ósmo-klasistów, jego teoretycznych i praktycznych założeń

Uczestnicy spotkania omówili podobieństwa i różnice pomię-dzy obecnym a dotychczasowym egzaminem z języka angiel-skiego, dowiedzieli się, jaka będzie jego struktura, poziom i typy zadań oraz w jaki sposób przygotować do niego uczniów. Ponadto szkolenie stanowiło okazję do wyjaśnienia ewentual-nych wątpliwości, jakie niesie ze sobą reforma oświaty w tym zakresie. Nauczyciele otrzymali przewodniki metodycz-ne i zestawy książek wydawnictwa Oxford, które będą mogli wykorzystać w pracy z uczniami szkół podstawowych.