Dnia 23.04.2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Pułtusku odbyły się warsztaty dla nauczycieli powiatu pułtuskiego na temat kształtowania wartości spo-łecznych: tolerancji, norm moralnych i obyczajo-wych, które poprowadziła dr teologii, nauczyciel bibliotekarz Izabela Lachowska. Spotkanie odbyło się w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich. Warsztaty dostosowane były do dwóch kierunków polityki oświatowej: wzmacnianie wychowawczej roli szkoły oraz podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Prelegentka w interesujący sposób przedstawiła zagadnienie wygłaszając referat, w którym szczególną uwagę zwróciła na wyjaśnienie czym są wartości i czemu one służą. Wartości określają bowiem kim jesteśmy, jak żyjemy i jak traktujemy siebie oraz innych. Wartości pomagają w życiu, nie krzywdzą ludzi. Wyzwalają zachowania korzystne dla tego, kto je praktykuje i dla osób, na które są ukierunkowane. Pozytywne wartości kształtują lepszych ludzi, lepsze życie i lepsze stosunki międzyludzkie. Są one odwieczne i uniwersalne. Od ludzi zależy jednak, które aktualnie są preferowane. Normy moralne z kolei to zbiór reguł obowiązujących w danym społeczeństwie, które człowiek przyswaja już od najmłodszych lat. O ile wartości są uniwersalne, o tyle normy zależą od poszczególnych kultur. Ich przestrzeganie zapewnia prawidłowe funkcjonowanie w społecznictwie. Wychowanie ku wartościom musi być celowe i konsekwentne, poparte przykładem wychowawców i wyjaśnione słowem. Nie może dochodzić do rozbieżności między słowem a czynem. Wychowanie powinno przebiegać w atmosferze miłości, szacunku i wzajemnego zaufania. Zadaniem wychowawców jest ukazać pozytywne wzorce oraz wpoić dziecku dobre zasady, bo to one w obecnej chwili i w przyszłości pomogą pokonać trudności i dokonywać wartościowych i odpowiedzialnych wyborów.

Następnie prowadząca przeszła do sposobów – metod pracy z uczniami na różnych poziomach nauczania, wykorzy-stując piramidę wartości, bajkoterapię, dramę, kapsułę czasu, 100 wartościowych dni, 100 szczęśliwych dni, pasjans hierarchiczny, uzupełnij dzban (za co dziecko przyznałoby sobie medal) czy chmurka moich zalet. Podała zgromadzo-nym wykaz książek, m. in. 12 ważnych opowieści. Polscy autorzy o wartościach, w której to książce zarówno nauczy-ciele jak i rodzice znajdą mądry współczesny przekaz o tym, co w życiu istotne (o przyjaźni, dobru, uczciwości, spra-wiedliwości, pokonywaniu strachu, samodyscyplinie itp.)
Zgromadzeni zainspirowani nowymi pomysłami chętnie i z dużym zaangażowaniem pracowali w grupach koncentru-jąc się na kodeksie wartości etycznych, wielokulturowości i dostrzeganiu w środowisku szkolnym i pozaszkolnym osób niepełnosprawnych. Spotkanie dostarczyło nauczycielom inspiracji do realizacji zajęć wychowawczych oraz skuteczne-go wspierania rozwoju moralnego uczniów, wychowanków czy przedszkolaków.