Kolejne dwa spotkania z cyklu zajęć o charakterze pro-filaktycznym, dotyczące zapobiegania agresji i cyber-przemocy wśród rówieśników, odbyły się w PSP w Obrytem, w dniu 29 stycznia 2016 r. Wzięło w nich udział 48 uczniów i 3 nauczycieli.
Jak się okazało, uczniowie tutejszej szkoły podstawowej (a także gimnazjum), w myśl zapisu przyjętego Statutu szkoły, nie korzystają z telefonów komórkowych podczas pobytu w szkole. Nikt też z tego powodu nie narzeka…

Podczas zajęć, które w głównej mierze miały uwra-żliwić czujność młodych ludzi, omówione zostały różne formy agresji: off-line i on-line, wyjaśnione zostały wszelkie wątpliwości, dotyczące odpowiedzialności jaką skutkuje podejmowanie przez dzieci i młodzież określonych, nieprzemyślanych czynności i zachowań agresywnych względem innych użytkowników, z wykorzystaniem urządzeń nowej technologii, zgodnie z literą obowiązującego prawa. Bardzo wyraźnie przeanalizowana została kwestia reagowania w sytuacji doświadczania aktów cyberagresji w relacjach rówieśniczych, jak również podjęte zostały działania profilaktyczne dla potencjalnych ofiar sprawców cyberataków.
Wydaje się, że uczniowie PSP w Obrytem mają znacznie mniej tzw. „okazji” do świadomego bądź też nieświadomego wpadania w pułapki wirtualnego świata, dzięki odpowiedzialnej choć niełatwej decyzji rady pedagogicznej, jaką stanowi zapis w tamtejszym Statucie szkoły, to i tak wiedzy nigdy za dużo, aby chronić uczniów, zwłaszcza, że posiadanie i korzystanie z urządzeń nowej technologii informatycznej jest bardzo atrakcyjną formą spędzania czasu (nie tylko dla dzieci i młodzieży). Poza tym, dziś jest już standardem.