Cele ogólne zajęć dla uczniów klas młodszych szkoły podstawowej i przedszkolaków Mam wielu przyjaciół, to: kształcenie postawy kole-żeństwa i przyjaźni, wzmacnianie pozycji dziecka poprzez pełną akceptację w czasie zabawy, rozwijanie umiejętności współdziała-nia w grupie, pogłębianie przyjaźni między dziećmi.

W dniu 28 września 2016 r. uczniowie wysłu-chali opowiadania i wiersza A. Frączek „ Mój przyjaciel”, po czym odpowiadali na pytania zadawane przez prowadzącą Dorotę Karkowską i wyrażali swoje opinie o postępowaniu innych.

Dzieci potrafią rozróżniać zachowania prawidłowe od nieprawidłowych i nawiązywać życzliwe kontakty z kolegami. Dowodem na to była serdeczna relacja okazywana sobie podczas zabawy integracyjnej i ru-chowej.