W dniu 17.11.2017 r. pierwszoklasiści z LO im. Piotra Skargi wraz z nauczycielem Panią Małgorzatą Dudyś uczestniczyli w lekcji bibliotecznej na temat warsztatu informacyjnego biblioteki i czasopism. Prowadzące zajęcia Dorota Karkowska i Joanna Sobocińska zapoznały uczniów z historią Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku. Oprowadziły po placówce, zwra-cając uwagę na specyfikę pomieszczeń: czytelni, wypożyczalni, pracowni multimedialnej (ICIM), czy też magazynu czasopism. Zapoznały z regulaminem korzystania ze zbiorów oraz z aparatem informacyjno-naukowym biblioteki. Podczas zajęć omówiły rolę katalogów on-line (u nas: OPAC), zasady wyszu-kiwania i przetwarzania informacji w komputerowych bazach danych. Po czym przeprowadziły ćwiczenia utrwalające przekazaną im wiedzę. Nauczycielki bibliotekarki poinformowa-ły również o tym, że każdy uczeń, który nie ma założonej karty w bibliotece może korzystać  jedynie z czytelni. Wypożyczanie książek  na zewnątrz  odbywa się po założeniu konta i otrzyma-niu karty bibliotecznej na której umieszczony jest numer  umożliwiający przeglądanie zbiorów oraz zamawianie i rezerwowanie, po uprzednim zalogowaniu się do systemu OPAC. Prowadzące przypomniały słuchaczom wiado-mości - pojęcia: prasa, czasopismo, gazeta, rodzaje czasopism, ze względu na częstotliwość ukazywania się, na treść oraz różny typ odbiorców. Zapoznały uczniów z budową czasopisma (elementy: tytulatura, metryka – stopka redakcyjna, artykuły, stałe działy i rubryki, spis treści), prezentując przy tym czasopisma znajdujące się w placówce.