W dniu 7 listopada 2017 r. do Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku licznie przybyli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie w celu poznania zbiorów, wyposażenia, specyfiki działalności, a także lokalizacji naszej placówki. Uwzględniając część teoretyczną i praktyczną wizyty zajęcia odbyły się w dwóch grupach. Uczniom towarzyszyli nauczy-ciele: p. Joanna Banasiak, p. Ewa Mokrzan i p. Dariusz Jóźwik.
Lekcję biblioteczną przygotowała i przeprowadziła nauczyciel biblio-tekarz Joanna Sobocińska, pod kierunkiem której uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną na temat BP w Pułtusku, a następnie zwiedzili kolejne pomieszczenia, Czytelnię, Wypożyczalnię, Pracownię Multimedialną (ICIM) oraz Magazyn Czasopism, zapoznając się z regulaminem placówki oraz jej księgozbiorem i wyposażeniem pomieszczeń.
Zasadniczą część lekcji przeznaczono na prezentację i ćwiczenie umiejętności obsługi katalogu elektronicznego OPAC. Uczniowie poznali zasady, dzięki którym mogli przeglądać, zamawiać lub rezerwować zbiory oraz doświad-czyli, jak w krótkim czasie można wyszukać je na bibliotecznej półce. Realizowane działania wzbudziły duże zainte-resowanie wśród młodzieży szkolnej.