Biblioteka Pedagogiczna jako placówka pełniąca ważną rolę kulturotwórczą i edukacyjną diagnozuje potrzeby swoich użytkowników.

Od pewnego czasu zaobserwowałyśmy wzrost zainteresowania naszą ofertą wśród osób starszych. Mając na uwadze rozwój placówki i jej szczególną rolę w środowisku lokalnym, pracownicy biblioteki postanowili zaproponować seniorom nową formę współpracy, wykraczającą poza jej tradycyjną funkcję jaką jest udostępnianie źródeł wiedzy. 

Biblioteka Pedagogiczna aktywnie włączyła się w działania przeciwko wykluczeniu cyfrowemu osób dorosłych. Żyjemy bowiem w czasach gwałtownych przeobrażeń i budowania społeczeństwa informacyjnego, co wiąże się m.in. z rozwojem usług elektronicznych, wprowadzeniem elektronicznej opieki zdrowia, zapewnieniem powszechnego dostępu do Internetu. Nowoczesne technologie mają wpływ na każdy aspekt naszego życia, dają wiele korzyści, są warunkiem i motorem trwałego rozwoju.

Biblioteka Pedagogiczna, mając na uwadze swoją misję, musi podejmować zadania zapobiegające marginalizacji cyfrowej użytkowników. Wydaje się, że na wykluczenie cyfrowe najbardziej narażone są osoby starsze. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom seniorów odwiedzających bibliotekę, zorganizowałyśmy cykl bezpłatnych szkoleń z podstaw obsługi komputera "Poznać komputer, to całkiem proste". Program szkolenia obejmował treści rozpoznane w przeprowadzonej ankiecie.

Zainteresowanie ofertą biblioteki było na tyle duże, że zajęcia odbyły się w trzech grupach. Zależało nam bardzo na przyjaznej, niestresującej uczestników atmosferze. Tempo pracy dostosowałyśmy do możliwości osób szkolących się. Niewątpliwie  wielkim atutem kursu była indywidualna praca bibliotekarzy z uczestnikami, co dało im duży komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Przeprowadzona ewaluacja pozwala stwierdzić, że cele jakie założyłyśmy organizując szkolenie zostały w pełni osiągnięte. Większość uczestników stanowiły kobiety - przedział wiekowy 45 - 80 lat, przy czym dominowały osoby ok. 60 roku życia. Znaczną grupę tworzyły emerytowane nauczycielki, które po raz kolejny dały  przykład czerpania radości z uczenia się przez całe życie.

Było nam niezwykle miło usłyszeć ciepłe słowa i podziękowania od uczestników szkolenia. My składamy szczere wyrazy uznania i podziwu za determinację i chęć zgłębienia tajników pracy z nowymi technologiami.