W dniu 18.02.2019 r. uczniowie oddziału klas: klasy I i III d Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku wraz z nauczycielką p. Mariolą Żebrowską brali udział w zajęciach pt. „Poznaj zawo-dy i wybierz swój wymarzony”.
Celem zajęć było: przybliżenie uczniom specyfiki zawodów - kucharz, cukiernik, rolnik, mechanik samochodowy itp., zasad dotyczących pisania CV i listu motywacyjnego oraz wykorzy-stanie aplikacji Web 2.0 wspierającej proces uczenia się i nau-czania za pomocą małych interaktywnych modułów.
Uczestnicy zajęć wysłuchali pogadanki o zawodzie biblioteka-rza, obejrzeli prezentację multimedialną, dzięki której poznali 5 grup zawodów, cechy charakteru niezbędne do wykony-wania tych zawodów, przeciwskazania do wykonywania tych profesji oraz film edukacyjny omawiający szczegóło-wo jeden z zawodów ( cukiernik). Zapoznali się z zasadami pisania CV, o czym należy pamiętać, pisząc o niepełno-sprawności w CV, i jakie informacje zawrzeć, by fakt ten nie stał się przeszkodą dla pracodawcy (a nawet mógł stać się zaletą). Na przykładzie napisanego przez prowadzącą zajęcia-  Dorotę Karkowską i odczytanego listu motywacyjnego próbowali oni ustnie naszkicować swój własny list intencyjny. Następnie w pracowni multimedialnej wyposażonej w komputery wykorzystali zdobytą wiedzę do rozwiązywania ciekawych quizów, puzzli, zadań z lukami itp.
Zajęcia na wyżej wymieniony temat będą przeprowadzone dla pozostałych uczniów szkoły przysposabiającej do pracy.