Fubdacja Dbam o mój z@sięg
W czwartek 6 lutego, w SP im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie, Joanna Sobocińska, nauczyciel bibliotekarz BP w Pułtusku, na zaproszenie bibliotekarza szkolnego, Joanny Banasiak, przepro-wadziła zajęcia na temat profilaktyki uzależnienia od smart-fonu i internetu. Zajęcia wpisują się w obchody Dnia Bezpie-cznego Internetu, którego finał odbędzie się 11 lutego b.r. w Warszawie.
W zajęciach uczestniczyła młodzież z najstarszych klas (tj. VII
i VIII), która pochylając się nad tematyką uzależnienia od smartfonów i jego przykrych konsekwencji, m.in. poznała nowe definicje przyporządkowane do określonych zachowań społecz-nych, jak: fonoholizm, nomofobia czy phubbing

Fonoholizm polega na niekontrolowanym przymusie ciągłego korzystania z aparatu komórkowego i "bycia w kontakcie" oraz odczuwania niepokoju, frustracji oraz reagowania agresją w sytuacji, gdy jest to niemożliwe (rozładowana lub zepsuta komórka, brak zasięgu, itp.). Oprócz nadmiernego przywiązania uwagi do telefonu komórkowego obserwuje się nadużywanie go w różnych, codziennych sytuacjach, osłabienie tradycyjnych więzi społecznych, zubożenie języka komunikacji, trudności w nawiązywaniu bezpośrednich relacji społecznych, zanik dotychczasowych zaintersowań i pasji, a nawet zaburzenia w zakresie podstawowych funkcji biologicznych, takich jak sen czy odżywianie się. (1)

Istotą zajęć było kształtowanie kompetencji informatycznych uczniów, obejmujących umiejętne i krytyczne wykorzystywanie TIK w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się. Prowadząca kładła nacisk na przekaz, że to nie technologia cyfrowa jest zła, ale złe lub dobre mogą być nawyki w zakresie ich używania, wyso-kie bądź niskie mogą być kompetencje, czy też właściwe lub niewłaściwe mogą być intencje użyt-kownika TIK. To nie telefon sam w sobie uzależnia, a dostęp do wbudowanych funkcji, czy pobranych aplikacji, które otrzymujemy użytkując smartfony. Dlatego ważne jest, aby świadomość uczniów na temat zagrożeń i konsekwencji wynikających z niczym nie ograniczonego korzystania ze smartfonów była jak najwyższa.

_____________________
1. Ogonowska Agnieszka : Uzależnienia medialne czyli o patologicznym wykorzystaniu mediów i ich wpływie na nasze zdrowie oraz życie naszych dzieci. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 r.
2. https://www.fonolandia.edu.pl/wp-content/uploads/2018/11/folder_nauczyciele_internet.pdf