Edu Trendy 2013

 

 

 

 

26 września 2013 r. Joanna Sobocińska uczestniczyła w Sesji Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych na temat: „Biblioteka szkolna w cyfrowej rzeczywistości”. Spotkanie, adresowane do bibliotekarzy bibliotek szkolnych, pedagogicznych, nauczycieli konsultantów z ośrodków doskonalenia, metodyków oraz wszystkich osób, którym nie jest obca sprawa bibliotek szkolnych, odbyło się na Stadionie Narodowym w ramach konferencji Edu Trendy 2013.

 

 
Podczas sesji omówiono następujące zagadnienia:

  1.           Szkoła promująca kulturę informacyjną uczniów. Prelegent – prof. UP dr hab. Hanna Batorowska
  2.           Biblioteka szkolna wsparciem dla ucznia, pomocą dla nauczyciela, szansą dla edukacji. Prelegent – Danuta Brzezińska
  3.      Rola i zadania dyrektora w tworzeniu nowoczesnej biblioteki szkolnej. Z doświadczeń zarządzania SCI w Suchej Beskidzkiej. Prelegent – Ewa Kawończyk
  4.           Funkcjonowanie Centrum Multimedialnego w praktyce szkolnej. Prelegent – Bożena Powała – Niedźwiecka.
  5.        Skontrum - łatwe szybkie i przyjemne. Nowoczesne metody inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych. Prelegent – Paweł Górski.

Chcąc przybliżyć prezentowaną tematykę, warto podkreślić podstawowe przesłanie spotkania. Obecne czasy stawiają przed społeczeństwem liczne wyzwania, z jakimi zdołamy się zmierzyć posiadając stosowne kompetencje. Współczesna szkoła, wraz z dobrze wyposażoną biblioteką – szkolnym centrum informacji, spełnia oczekiwania młodych ludzi, kładąc nacisk na rozwój niezbędnej dziś kultury informacyjnej. Wykład p. Danuty Brzezińskiej Dzięki temu uczeń może przekraczać bariery miejsca i czasu, przemieszcza się w cyberprzestrzeni, odwiedza serwery zawierające dokumenty, grafikę
i animacje. Ma dostęp do realnych i wirtualnych źródeł, wykorzystuje wiadomości zapisane na różnych nośnikach, świadomie dąży do samorozwoju pod kontrolą kadry pedagogicznej. Nowego brzmienia nabiera wówczas rola nauczyciela bibliotekarza, który mając do dyspozycji odpowiednie - innowacyjne narzędzia, pełni rolę kom-petentnego przewodnika w wyszukiwaniu informacji, kształtowa-niu umiejętności jej oceny oraz właściwego jej wykorzystania. Nowoczesna biblioteka szkolna to także alternatywa dla wszystkich nauczycieli, dzięki czemu będą mogli realizować z uczniami projekty, przystępować do międzynarodowych programów edukacyjnych, doskonalić się wykorzystując e-learning. Dlatego ważne jest, aby dyrektor danej placówki, a także władze samorządowe dostrzegły szanse w rozwoju edukacji, jakie niesie wielokulturowość kształcenia uczniów poprzez inwestowanie w cyfryzację bibliotek szkolnych.

Bardzo pozytywne wrażenie wywarła na słuchaczach prelekcja na temat Wykład prof. Hanny Batorowskiej SCI w Suchej Beskidzkiej, jego roli i znaczenia nie tylko dla uczniów, nauczycieli i pracowników tej szkoły, ale także dla całej społeczności lokalnej. Każdy z obecnych na sesji nauczycieli życzyłby sobie pracować
w placówce o tak zaawansowanej technologii informacyjnej, jaką zaprezentowała dyrektor szkoły w Suchej Beskidzkiej - pani Ewa Kawończyk. Gratulujemy postawy!

Sesję przygotowało Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz serwisem Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP.

 

Ponadto, warto wiedzieć :

EDU TRENDY 2013 to branżowe spotkanie, dedykowane wszystkim zainteresowanym rozwojem edukacji, szukającym rozwiązań poprawiających jakość i efektywność nauczania. Myślą przewodnią tegorocznych EDU TRENDÓW była idea – Uczymy się przez całe życie. Podczas spotkania eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mięli sposobność wypowiedzenia się m.in. na temat planów dotyczących unijnego budżetu na oświatę (na lata 2014-2015), a także efektywnego wykorzystania tych funduszy. Jako priorytet wskazano wspieranie kształcenia zawodowego, cyfryzację szkół oraz walkę z wykluczeniem społecznym.
Imprezie towarzyszyła XV Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół.

Strefa targów obejmowała szeroką ofertę bazującą na nowoczesnych rozwiązaniach przygotowywanych z myślą o wsparciu pracy szkoły i przedszkola zarówno w procesie dydaktycznym, jak i organizacyjnym, technologicznym i materialnym. Licznie przybyli przedstawiciele placówek oświatowych mięli bardzo dobrą okazję zapoznać się z szeroką gamą cyfrowych innowacji edukacyjnych, oferowanych przez prezentujące się na targach wydawnictwa oświatowe oraz producentów. Szczegółowe informacje na temat imprezy, programu, prelegentów, wystawców oraz imprez towarzyszących dostępne na www.edu-trendy.pl, w zakładce ET 2013.

Prof. Philip Zimbardo
Splendoru EDU TRENDOM 2013 dodał wykład gościa specjalnego, światowej sławy amerykańskiego psychologa Philipa Zimbardo, autora wielu książek z dziedziny psychologii społecznej, m.in. „Psychologia i życie”, „Nieśmiałość”. Profesor omówił kwestię słynnego stanfordzkiego eksperymentu więziennego (szczegółowo opisanego w książce „Efekt Lucyfera”), gdzie zło w „sprzyjających” okolicznościach zdominowało dobro. Ponadto zaprezentował własne obserwacje i wnioski z prowadzonych aktualnie badań, dotyczących psychologii bohaterstwa, udzielając odpowiedzi na pytanie: „Co sprawia, że niektórzy ludzie dopuszczają się aktów zła, podczas gdy inni skłonni są do heroicznych czynów, mających na celu dobro innych osób?”

 

 Kolejna edycja EDU TRENDÓW, propozycje ciekawych rozwiązań edukacyjnych dla szkół i placówek oświatowych oraz znakomici goście już wkrótce!