Przedstawicielki Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej Filii brały udział w szkoleniu zorganizowanym w ramach projektu współfinansowanego z EFS „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Przedstawiamy Państwu relację ze spotkania zamieszczoną na stronie ORE.                   .

Materiały zaczerpnięte z:http://www.ore.edu.pl/wspieranie, [dostęp 11 września 2014 r.]. 

Wspomaganie pracy szkół we współpracy z biblioteką szkolną – relacja ze spotkania

8-10 września 2014 roku na zaproszenie Ośrodka Rozwoju Edukacji do Warszawy przyjechało 200 pracowników oświaty, którym bliskie są zagadnienia związane z funkcjo-nowaniem bibliotek szkolnych. 
W spotkaniu udział wzięła Joanna Berdzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, która podkreśliła, że wspomaganie pracy szkół nie jest możliwe bez konsolidacji sił, które tkwią w różnych instytucjach: „Niezwykle istotne jest, aby placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psycho-logiczno-pedagogiczne oraz biblioteki peda-gogiczne działały razem, zachowując jedno-cześnie swoją odrębność i swoje zadania”.
W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na szczególną rolę bibliotek szkolnych: „Kluczowe jest to, aby wszyscy nauczyciele i uczniowie mieli nieograniczony dostęp do książek”.
 

 Celem spotkania pt. „Wspomaganie pracy szkół we współpracy z bibliotekami szkolnymi”  było planowanie działań efektywnie wspierających prace szkół w takich obszarach jak: promocja czytelnictwa, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi technologii w nauczaniu, otwarte zasoby edukacyjne, edukacja wczesnoszkolna.
Wśród zaproszonych gości byli dyrektorzy i pracownicy bibliotek pedagogicznych, placó-wek doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, kuratoriów oświaty, doradcy metodyczni a także nauczyciele bibliotekarze.

Wykłady uzupełniły prezentacje dobrych praktyk przygotowane przez pracowników bibliotek pedagogicznych z całej Polski.
Uczestnicy spotkania liczą, że w związku z trwającym „Rokiem Czytelnictwa” będzie to rok aktywnych bibliotek szkolnych.