W konferencji Bezpieczeństwo dzieci w szkole zorganizo-wanej przez ZNP w dniu 10 października 2012 r. w Warszawie udział wzięły Dorota Karkowska i Joanna Sobocińska. Licznie zgromadzonych nauczycieli przywitał Prezes ZNP Sławomir Broniarz.

   Jako pierwszy głos zabrał  Krzysztof Stradomski - prawnik ZG ZNP rozpoczynając swój wykład słowami cyt. Szkoła może nie wychowywać, może nie nauczać, ale musi zapewnić bezpieczeństwo”. Po czym omawiał  kolejno artykuły z Konstytucji RP, jak: art. 30

   Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszona, a jej poszanowani i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.
Przedstawił elementy fizycznego bezpieczeństwa dziecka, zwracając uwagę na art. 156 KK - spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, art. 157 KK - naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, art. 158 KK – udział w bójce lub pobiciu, art. 189 KK – pozbawienie wolności człowieka, art. 190A KK , art. 191 KK, art. 217 KK – naruszenie nietykalności cielesnej (ww. art. są przestępstwami). Wskazał  na obowiązki szkoły oraz dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, itp. (art. 23 KC).

   Elementy psychicznego bezpieczeństwa dziecka czyli przeciwdziałanie wykluczeniu, dyskryminacji, to kolejny punkt rozważań prelegenta. Zwrócił uwagę na cyt. "zapewnienie możliwości pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi..."

   Kolejnym punktem w programie konferencji była odpowiedzialność dyrektora i nauczyciela za bezpieczeństwo ucznia w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, przedstawionym przez Elżbietę Kąkiel – starszego wizytatoraKuratorium Oświaty w Warszawie. Powołując się na akty prawne pokazała, jak duża odpowiedzialność spoczywa na kadrze pedagogicznej. Rozwiała wiele wątpliwości dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi w placówkach oświatowych, podczas wyjazdów edukacyjnych, turystyczno-krajoznawczych w kraju i za granicą, a także w drodze do i ze szkoły.

   Paweł Rozowski – wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Państwowej Inspekcji Pracy przedstawił realizowany przez Państwową Inspekcję Pracy we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy program edukacyjny pn.Kultura bezpieczeństwa", adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy to podstawowy cel przedsięwzięcia. Nadmienić warto, że w roku szkolnym 2010/2011 do programu przystąpiły 292 szkoły ponadgimnazjalne z całej Polski.

  
Z konferencji wyniosłyśmy wiele cennych informacji. Materiały szkoleniowe, które otrzymałyśmy posłużą nam w naszej pracy pedagogicznej, będą uatrakcyjniały zajęcia prowadzone przez nas, a także posłużą innym. Zachęcamy
do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez ZNP w Warszawie.