REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU REGIONALNEGO
NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ:
 
CIEKAWOSTKI  PRZYRODNICZE NAJBLIŻSZEJ OKOLICY

 

 
1.  Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusku.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego.
3.  Cele konkursu:
-  poznanie walorów przyrodniczych naszego regionu,
-  rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów,
-  rozwijanie wśród uczniów umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej,
-  promocja Mazowsza i Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku.
4.  Zadanie konkursowe:
-  zebranie materiałów dotyczących zwierząt lub dziko rosnących roślin Mazowsza,   
- zaprojektowanie i wykonanie prezentacji multimedialnej na temat fauny i flory najbliższej okolicy na nośniku CD/DVD ROM,
- prace konkursowe mogą prezentować jeden gatunek wraz z jego opisem lub kilka wybranych.
5.  Szczegóły techniczne:
- prezentację multimedialną należy wykonać w programie Microsoft Office PowerPoint - wersja 97/2003,
-  praca konkursowa powinna zawierać maksymalnie 15 slajdów, wyświetlanych nie dłużej niż 15 min,
- zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia (mile widziane własne zdjęcia i teksty oraz uchwycenie zmian zachodzących w przyrodzie na przestrzeni kilku miesięcy),
-  nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu,
-  praca konkursowa nie może być wcześniej nagradzana i publikowana.
6.  Założenia organizacyjne:
-  każdy uczeń może być autorem tylko jednej pracy konkursowej,
-  zgłoszona praca powinna być opatrzona bibliografią,
-  pracę należy zakodować
dowolnym symbolem na wierzchu płyty oraz dołączyć kopertę (zakodowaną tym samym symbolem) z danymi autora: imię i nazwisko, wiek, klasa, szkoła, jej adres i telefon oraz imię i nazwisko nauczyciela sprawującego nadzór merytoryczny nad projektem;

Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie nagród dla najlepszych prac oraz dyplomów za uczestnictwo.

Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:
•    kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału,
•    poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji informacji,
•    przejrzysty i uporządkowany układ pokazu.

 Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich prezentacji na stronie internetowej biblioteki.

Termin składania prac mija 5 czerwca 2013 r., w Dniu Ochrony Środowiska.
Prace konkursowe prosimy dostarczać osobiście lub listownie na adres Biblioteki Pedagogicznej, 06-100 Pułtusk, ul. Staszica 35, I piętro.

Ogłoszenie wyników planowane jest 18 czerwca 2013 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu  można uzyskać pod nr tel. 23 692 27 40 w godz. 9.00 – 17.00  lub drogą elektroniczną e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.    Postanowienia końcowe:
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem konkursu.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego przestrzeganie, przygotowanie kilku prac bądź  niezakodowanie i ujawnienie nazwiska autora będzie jednoznaczne z odrzuceniem pracy przez Komisję Konkursową.