REGULAMIN  MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU REGIONALNEGO
 NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ:

Kultura Puszczy Białej

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusku.
2. Konkurs skierowany
jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego.
3. Cele konkursu:
-  poznanie dziejów i kultury Puszczy Białej,
-  kształtowanie wśród uczniów szacunku do dziedzictwa kulturowego regionu,
-  rozwijanie wśród uczniów umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej,
-  promocja Mazowsza i Biblioteki Pedagogicznej,
-  wspieranie szkół i nauczycieli realizujących edukację regionalną i informatyczną.
4. Zadania konkursowe:
-  zebranie materiałów dotyczących Puszczy Białej,
- zaprojektowanie i wykonanie prezentacji multimedialnej pt. Kultura Puszczy Białej na nośniku CD/DVD ROM,
- prace konkursowe mogą prezentować wytwory kultury materialnej (np. przykłady typowego dla regionu budownictwa, sprzętów domowych i gospodarczych, narzędzi, rzemiosła), mogą również prezentować kulturę artystyczną i duchową, w tym sztukę ludową: podania, legendy, wierzenia, tańce, przyśpiewki, wycinanki, ubiory etc.
5. Szczegóły techniczne:
- prezentację  multimedialną należy wykonać w programie Microsoft Office PowerPoint – wersja 97/2003,
- praca konkursowa może zawierać maksymalnie 15 slajdów, wyświetlanych nie dłużej niż 15 minut,
- zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia (mile widziane własne zdjęcia i komentarze),
-  nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu,
-  praca konkursowa nie może być wcześniej nagradzana i publikowana.
6.  Założenia organizacyjne:
-  uczeń może być autorem tylko jednej pracy konkursowej,
-  zgłoszona praca powinna zawierać bibliografię,
pracę należy zakodować dowolnym symbolem na wierzchu płyty oraz dołączyć ODDZIELNĄ  kopertę (zakodowaną  tym samym symbolem) z danymi autora: imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa i adres szkoły wraz z telefonem oraz imię i nazwisko nauczyciela sprawującego nadzór merytoryczny nad projektem.

Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie nagród dla najlepszych prac oraz pamiątkowych dyplomów dla wszystkich uczestników.
Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:
-  kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału,
-  poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji tekstów,
-  przejrzysty i uporządkowany układ pokazu.
Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich prezentowania na stronie internetowej biblioteki.
Termin składania prac mija 8 maja 2014 roku w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek.
Prace konkursowe prosimy dostarczać osobiście lub listownie na adres Biblioteki Pedagogicznej: O6-100 Pułtusk, ul. Staszica 35, I piętro.
Ogłoszenie wyników planowane jest na 22 maja 2014 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 23 692 27 40
w godz. 8.00 – 17.00 lub drogą elektroniczną:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
7. Postanowienia końcowe:
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.
 
UWAGA!!!
Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego przestrzeganie, przygotowanie kilku prac bądź niezakodowanie i ujawnienie nazwiska autora będzie jednoznaczne z odrzuceniem pracy przez Komisję Konkursową.