REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU REGIONALNEGO
 NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ:

„Moje marzenie, jaki zawód chcę wykonywać w przyszłości”

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusku.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego.
3. Cele konkursu:
-  zachęcenie młodzieży do refleksji nad własną przyszłością,
-  rozwój uczniowskich pasji i zainteresowań,
-  rozwijanie wśród uczniów umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej,
-  wspieranie szkół i nauczycieli realizujących kształcenie zawodowe
4. Zadania konkursowe:
-  zebranie materiałów dotyczących wymarzonego zawodu,
-  zaprojektowanie i wykonanie prezentacji multimedialnej pt. Moje marzenie, jaki zawód chcę wykonywać w przyszłości na nośniku CD/DVD ROM,
-  prace konkursowe powinny prezentować specyfikę wybranego zawodu oraz uzasadniać   dokonanie takiego wyboru
5. Szczegóły techniczne:
-  prezentację multimedialną należy wykonać w programie Microsoft Office PowerPoint – wersja 2007 lub wcześniejsze,
-  praca konkursowa może zawierać maksymalnie 15 slajdów, wyświetlanych nie dłużej niż 15 minut,
-  zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia (mile widziane własne zdjęcia i komentarze),
-  nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu,
-  praca konkursowa nie może być wcześniej nagradzana i publikowana.
6.  Założenia organizacyjne:
-  uczeń może być autorem tylko jednej pracy konkursowej,
-  zgłoszona praca powinna zawierać bibliografię,
pracę należy zakodować dowolnym symbolem na wierzchu płyty oraz dołączyć ODDZIELNĄ  kopertę (zakodowaną  tym samym symbolem) z danymi autora: imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa i adres szkoły wraz z telefonem oraz imię i nazwisko nauczyciela sprawującego nadzór merytoryczny nad projektem.

Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie nagród dla najlepszych prac oraz pamiątkowych dyplomów dla wszystkich uczestników.
Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:
-  kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału,
-  poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji tekstów,
-  przejrzysty i uporządkowany układ pokazu.
Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich prezentowania na stronie internetowej biblioteki.
Termin składania prac mija 20 maja 2017 r.
Prace konkursowe prosimy dostarczać osobiście lub listownie na adres Biblioteki Pedagogicznej: O6-100 Pułtusk, ul. Staszica 35, I piętro.
Ogłoszenie wyników planowane jest w czerwcu 2017 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 23 692 27 40 w godz. 8.00 – 17.00 lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
7. Postanowienia końcowe:
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.
 
UWAGA!!!
Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego przestrzeganie, przygotowanie kilku prac bądź niezakodowanie i ujawnienie nazwiska autora będzie jednoznaczne z odrzuceniem pracy przez Komisję Konkursową.