8 lutego 2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Pułtusku odbyło się spotkanie z Agnieszką Wrzeszcz – doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy i Januszem Borzyńskim – dyrektorem Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku: Funkcjonowanie doradztwa zawodowego w PUP oraz oferta edukacyjna Cechu Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości w Pułtusku
.
Spotkanie adresowane było do nauczycieli i młodzie-ży szkolnej, a jego celem była realizacja priorytetu MEN na rok szkolny 2017/2018: „Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek”.
W pierwszej części szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z możliwościami aktywizacji zawodowej. Poznali również zasady pracy doradcy zawodowego. Pani Agnieszka Wrzeszcz przedstawiła też programy oferujące wsparcie na rynku pracy osobom do 30 roku życia, m.in.: Gwarancje dla młodzieży, który obejmuje takie instrumenty rynku pracy, jak: przygotowanie zawodowe dorosłych, staże, szkolenia, dofinansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji, pożyczki szkolenio-we, dofinansowanie na kontynuowanie nauki. Młodzież została zapoznana z istotą i korzyściami płynącymi z podjęcia stażu zawodowego, możliwościami otrzymania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Uczestnicy spotkania zostali zachęceni do korzystania z poradnictwa zawodowego, które polega na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu, miejsca pracy, planowaniu rozwoju kariery zawodowej oraz w przygotowaniu się do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy. Wśród licznych materiałów edukacyjnych, jakie przedstawiła Pani Agnieszka Wrzeszcz znalazły się broszurki informują-ce o zasadach i przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, przedstawiające schemat i sposób pisania listu motywacyjnego oraz życiorysu zawodowego CV.
   Kolejną część spotkania poprowadził Pan Janusz Borzyński, który przedstawił ofertę edukacyjną Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku.
Pułtuski Cech, jako instytucja zrzeszająca lokalnych przedsiębiorców, ma wieloletnią tradycję aktywizowania zawodo-wego ludzi młodych. Dzięki jego inicjatywom młodzież może korzystać z oferty praktycznej nauki zawodu, nierzadko kontynuując naukę szkolną. Taki wybór ścieżki kariery zawodowej ma wiele zalet: pozwala na zdobycie doświadczenia zawodowego, zarabiania pieniędzy, poza tym świadectwa i zaświadczenia zdobyte w ten sposób są honorowane na terenie Unii Europejskiej.
   Sposób, w jaki Pan Janusz Borzyński przedstawiał zalety kariery oferowane przez Cech, jak również świetny kontakt z młodzieżą pozwala mieć nadzieję, że duża grupa przybyłych obierze właśnie tę formę budowania swojego życia zawodowego.
   Zespół biblioteki dziękuje Państwu: Agnieszce Wrzeszcz i Januszowi Borzyńskiemu za profesjonalizm, poświęcony czas i przeprowadzenie tego spotkania.