Jednym z głównych zadań wychowania jest pomoc dziecku w zbudowa-niu mocnego, prawego charakteru, który ułatwi mu odpowiednie wyko-rzystanie własnego potencjału i dokonywanie właściwych wyborów życiowych. Charakter to nasz życiowy kompas, to posiadany przez nas wewnętrzny system wartości i jego konsekwentne praktykowanie z własnej woli w codziennym życiu. Wartości uczymy się od najmłod-szych lat obserwując otoczenie – rodziców, najbliższe środowisko i całe społeczeństwo wraz z jego kulturą. Nauczone i stosowane warto-ści budują charakter, który przesądza o tym, kim jesteśmy, jak żyjemy i jak traktujemy innych ludzi. To od niego zależy, jaki mamy stosunek do świata, kim się otaczamy, jakie sta-wiamy sobie cele, co jest dla nas w życiu najważniejsze.

Mocny system wartości moralnych i umiejętność ich stosowania w życiu to najważniejszy kapitał,w jaki powinniśmy my nauczyciele i rodzice wyposażyć dziecko. Bez niego może się ono łatwo pogubić we współ-czesnym świecie, pełnym sprzecznych wskazań i jawnych antywartości. Nauczenie wartości to najwa-żniejsza rzecz.

Na zajęciach warsztatowych, w miesiącu październiku, nauczyciele z różnych placówek oświatowych mieli okazję poszerzyć wiedzę na temat wartości w oparciu o przygotowaną na to spotkanie prezentację multi-medialną. Wsłuchiwali się w teksty opowiadań, bajek i baśni ukazujące właściwe wzorce zachowania. Bardzo aktywnie udział brali w zabawach, scenkach i ćwiczeniach. Poznali również metody i formy pracy umożliwiające wielostronną aktywność dzieci w zakresie kształtowania odpowiednich postaw i umiejętności społecznych. 

Zgromadzeni na szkoleniu nauczyciele w pełni zrozumieli istotę każdej wartości, skutki jej stosowania i lekceważenia.

Dorota Karkowska