W PSP nr 4 w Pułtusku, już z czwartoklasistami można szerzej poro-zmawiać na temat cyberprzemocy. Dzięki współpracy nawiązanej przez pedagoga szkolnego, p. Mariolę Michalską z Biblioteką Peda-gogiczną, na przełomie października i listopada b.r. odbyły się zajęcia profilaktyczne we wszystkich klasach czwartych. Oznacza to, że wzięło w nich udział, a przez to wzbogaciło swoją świadomość o prezento-wane zagadnienia, 89 uczniów. To dobry wynik. Dzieci na co dzień, praktycznie bez ograniczeń korzystają z komputerów, internetu, telefonów komórkowych. Jednak nie do końca mają świadomość, że poprzez nierozsądne zachowania (jak: wulgarne słownictwo, wchodzenie na niewłaściwe strony, nawiązywanie przypadkowych znajomości, etc.) swoje lub innych, mogą doswiadczać cyberprze-mocy.

W trakcie zajęć prowadząca Joanna Sobocińska uczuliła uczniów na SMS-y i maile niewłaściwej treści, na przemyślenie każdej informacji, jaką chce się zamieścić w sieci oraz zwróciła szczególną uwagę na fakt, w jaki sposób reagować w sytuacji nękania, zastraszania przez nieznajomych (lub znajo-mych) użytkowników sieci lub telefonów komórkowych. Poinstruowała uczniów, gdzie szukać pomocy, nie tylko tej od rodziców, pedagoga szkolnego czy wychowawcy, ale także poprzez infolinię www.helpline.org.pl, tel. 800 100 100 czy Ogólnopolski telefon zufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 oraz specjlne strony internetowe, utworzo-ne z myślą o dzieciach i młodzieży - ofiarach cyberprzemocy.
Ważnym ćwiczeniem dla młodych odbiorców było wspólne zastanowienie się nad źródłami przemocy wśród rówie-śników, co bardzo często w następstwie przekłada się na akty agresji elektronicznej.
I tylko cieszy fakt, że jeszcze nie wszyscy rodzice dali "porwać się" nowoczesnej technologii, dzięki czemu nie wszyscy uczniowie czwartych klas PSP nr 4 w Pułtusku posiadają osobiste telefony komórkowe, co przynajmniej na tym etapie uchroni ich od przypadkowych lub zaplanowanych potencjalnych aktów cyberprzemocy.   

Poniżej (w drugiej kolejności) także zdjęcia z zajęć przeprowadzonych 25.11.2013 r. w PSP w Płocochowie.

25 listopada 2013 r. odbyły się zajęcia na temat "Cyberprzemocy" w PSP w Płocochowie