Na zaproszenie pani Joanny Banasiak, w dniu 16 stycznia 2014 r. w PSP w Gzowie odbyła się lekcja biblioteczna wprowadzająca uczniów klasy IV-ej w te-matykę katalogów bibliotecznych.
Prowadząca, Joanna Sobocińska, zapoznała dzieci z rodzajami, istotą i funkcją katalogów w bibliotece. Podejmowane działania dydaktyczne i praktyczne ukierunkowała w główniej mierze na katalog alfabe-tyczny.  Aby zrozumieć jego obsługę czwartoklasiści poznali budowę karty katalogowej oraz podstawowe definicje z nią związane, jak: OPIS KSIĄŻKI, SYGNA-TURA, Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna (UKD), nr inwentarzowy, numer ISBN. Istotne znaczenie odegrało wskazanie/wyszukanie wymienionych elementów w postaci fizycznej w książce. 
Kolejno realizowane zadania praktyczne ułatwiły dzieciom zrozumienie posiadania przez biblioteki,
a w następstwie sens korzystania przez czytelników z narzędzi informacji pośredniej. Dużym zaintere-sowaniem cieszyło się użytkowanie katalogów, zarówno tych tradycyjnych, jak i elektronicznych. Posiadane umiejętności obsługi komputera, ale też i stosowne wyposażenie szkoły pozwoliły uczniom na sprawne zmierzenie się z nowym i niełatwym dla nich zadaniem, jakim było wyszukiwanie on-line w katalogach lokalnych bibliotek (Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku, Biblioteki Głównej im. Andrzeja Bartnickiego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora oraz Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie z Filią w Pułtusku) wybranych tytułów z kanonu lektur czwartoklasistów. Dodatkową atrakcję stanowił powszechny dostęp (on-line) i sposobność swobodnego przeglądania zawartości księgozbiorów w/w placówek, jak też możliwość zamawiania i rezerwowania zbiorów na odległość. Dużo satysfakcji dało uczniom samodzielne, poprawne rozwiązanie quizu na temat katalogu alfabetycznego, co stanowiło podsumowanie lekcji bibliotecznej.