W roku szkolnym 2017/18 uczniowie klasy III a Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowaw-czym im. Anny Karłowicz w Pułtusku kontynuują realizację programu przysposobienia do pracy w Bibliotece Pedagogicznej w Pułtusku. W bieżącym roku w zawiązku ze zmianą podstawy programo-wej dla szkół przysposabiających do pracy szczególnie duży nacisk kładzie się na praktyki wspomagane w zakładach pracy i instytucjach. Wyjście do biblioteki jest dla uczniów równoznaczne z pojęciem wyjście „do pracy” i jest dla nich dużym przeżyciem, sprawia im wiele satysfakcji. Realizacja zajęć w środowisku pozaszkolnym kształtuje takie cechy jak: samoocena, samokontrola, obowiązkowość, sumienność, wytrwałość. Uczniowie określają swoje predyspozycje zawodowe: są w stanie ocenić, jakie czynności zawodowe sprawiają im satysfakcję i w czym dobrze się odnajdują. Poprawnie wykonane zadanie wdraża ich do aktywności i sprawności. Uczniowie utrwalają wiadomości teoretyczne związane z ogólnie przyjętymi zasadami pracy, trenują znajomość zasad BHP.
Uczniowie w bibliotece wykonywali zadania zlecone przez Dorotę Karkowską nauczyciela bibliotekarza (wcześniej dokładnie omówione i pokazane), które związane były z selekcją księgozbioru, archiwizowaniem starych czasopism. Uczniowie poznali procedury związane z przekazywaniem książek na makulaturę. Bardzo chętnie wykonywali również prace porządkowe w magazynku biblioteki. Poznali techniki i sposoby prawidłowej organizacji swojego stanowiska pracy, zgłębili podstawowe informacje z zakresu etyki zawodu. Dowiedzieli się jak obsługiwać urządzenia biurowe znajdujące się w bibliotece tj. komputery, drukarki, gilotynę, laminator.

W ramach realizacji programu przysposobienia do pracy uczniowie utrwalali wiadomości i umiejętności zdobyte w szkole z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK). Uczniowie wykazali się wiedzą w zakresie darów jesieni, które znajdują się w naszych spiżarniach oraz są wykorzystywane w przemyśle spożywczym i kosmetycznym. Bardzo dobrze radzili sobie również w zakresie rozwiązywania krzyżówek, układanek związanych ze światem zwierzęcym i roślinnym.