Współczesne społeczeństwo informacyjne skoncentrowane jest na przekazie informacji.
O szczególnym rodzaju informacji – REKLAMIE, jej elementach i funkcji, z uczniami klasy IV SP im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie rozmawiała Joanna Sobocińska, nauczy-ciel bibliotekarz.
Poprzez zastosowanie różnorodnych ćwiczeń, prowadząca przedstawiła rolę i charakter prezentowanego zagadnienia, omówiła podstawowe elementy reklamy (obraz, dźwięk, grafi-kę, słowa kluczowe – hasła reklamowe, formę przekazu, loka-lizację), mające bezpośredni wpływ na odbiorcę – na jego zmysły i świadomość.  Zwróciła też uwagę czwartoklasistów oraz objaśniła im różnicę pomiędzy informacją a perswazją, zawartymi w reklamie, apelując przy tym o rozsądne podejście do przekazu reklamy.
Wykorzystując aktywizujące metody, uczniowie wypracowali kilka istotnych powodów, dla których warto czytać ksią-żki. Następnie w grupach przygotowali i zaprezentowali wybraną książkę, stosując podstawowe elementy reklamy.
Zajęcia zostały przeprowadzone na prośbę nauczyciela bibliotekarza szkolnego, pani Joanny Banasiak.