10-12 października brałyśmy udział w konferencji zorga-nizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie Rozwój kompetencji pracowników bibliotek pedago-gicznych w zakresie wspomagania pracy szkoły”. Konferencję przygotowano w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, a przybyło na nią 150 przedstawicieli bibliotek pedagogicznych z całej Polski. Podczas trzydniowych wykładów i warsztatów uczestnicy mogli pogłębić swoją wiedzę w zakresie:

  • roli i zadań bibliotek pedagogicznych w świetle zmian w prawie oświatowym,
  • roli i zadań bibliotek na podstawie założeń wypracowanych w projekcie „System  doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”,
  • zadań pracowników bibliotek odpowiedzialnych za wspomaganie pracy szkół oraz moderujących prace sieci współpracy i samokształcenia,
  • rozwoju zawodowego bibliotekarzy w kontekście nowych zadań,
  • planowania działań biblioteki z wykorzystaniem posiadanych zasobów.

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych nakłada na biblioteki obowiązek organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych… od 1 stycznia 2016 r.
    Określone w rozporządzeniu zadania nie są dla pracowników bibliotek niczym nowym. Od wielu lat biblioteki pedagogiczne ściśle współpracują ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi, wspomagając je w realizacji obowiązków dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Dzięki konferencji zorganizowanej przez ORE bibliotekarze mogli upewnić się, że działania jakie od lat podejmują przyczyniają się do rozwoju i podnoszenia jakości pracy szkół i placówek. Zmiany, które czekają biblioteki dotyczą jedynie organizacji i dokumentowania działania sieci współpracy i samokształcenia, chociaż i na tym polu mamy pewne doświadczenia.

Dziękujemy Organizatorom za umożliwienie nam spotkania i wymiany doświadczeń. Dzięki temu zyskałyśmy pewność, że cele jakie sobie stawiamy i od dawna realizujemy zmierzają we właściwym kierunku.