Na zaproszenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu przedstawicielka biblioteki brała udział w Konferencji inaugurującej realizację programu DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE, która odbyła się  21 stycznia 2014 r. w auli głównej Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. 

Jak piszą Organizatorzy „bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest jednym z kierunków polityki oświatowej państwa i powinno być celem nadrzędnym każdego rodzica oraz szczególnym zadaniem każdego przedszkola, szkoły i placówki oświatowej. Trafiające do Kuratorium Oświaty w Warszawie sprawy podnoszą nierzadko różnorodne problemy związane z obszarem bezpieczeństwa. 
Celem podejmo-wanych działań jest więc zwiększenie zaangażowania środowiska oświatowego w jak najlepsze zapewnienie dzieciom i młodzieży poczucia bezpieczeństwa.
Konferencja rozpoczęła na terenie województwa mazowieckiego kampanię społeczną dotyczącą przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży w rodzinie i w szkole”.

Uczestnicy konferencji i licznych kolejnych przedsięwzięć, zaplanowanych w programie, będą mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy na temat potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa i sposobu udzielania pomocy dotkniętym przemocą, by świadomie reagować i przeciwdziałać wszelkim patologiom.
Biblioteka w Pułtusku od kilku lat prowadzi szereg działań profilaktycznych skierowanych do nauczycieli, rodziców i uczniów, np.: profilaktyka nikotynizmu, profilaktyka zakażeń HIV/AIDS, cyberprzemoc, profilaktyka narkomanii i innych uzależnień, zdrowe żywienie uczniów czy szeroko pojęte bezpieczeństwo dzieci w szkole i poza szkołą. Nasze inicjatywy cieszą się nie słabnącym zainteresowaniem pułtuskiego środowiska oświatowego. Ze względu na wagę tematu staramy się uczestniczyć we wszelkich inicjatywach, które pomogą nam podnieść swoje kompetencje i uzupełnić wiedzę w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Poniżej przedstawiamy zagadnienia, które szczególnie leżą w sferze naszych zainteresowań, a omawiane były podczas konferencji:

  • procedura „NIEBIESKIE KARTY” – charakterystyka, wyzwania, współpraca,
  • Przemoc i agresja rówieśnicza (dziecko ofiara i sprawca),
  • Bezpieczeństwo w Sieci, cyberprzemoc (dziecko ofiara i sprawca),
  • Przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna pracowników szkół wobec uczniów,
  • Zdrowe odżywianie, zapobieganie otyłości, zaburzenia psychosomatyczne dzieci i młodzieży.

Wymienione tematy powinny naszym zdaniem znaleźć swoją kontynuację na konferencjach regionalnych i debatach w szkołach.    

                       .